Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě, ve smyslu § 2316, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 
1. 6., 2023 Katka Janečková, IČ: 88593045

1. Definice a interpretace smlouvy, příloh a těchto obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě, Kateřina Janečkové, IČ: 88593045, (dále jen „Podmínky“), za účelem provádění fotografických prací ze strany uživatele v tomto fotoateliéru, jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě, ve smyslu § 2316, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Kateřinou Janečkovou, IČ: 88593045, se sídlem 5.Května 47/44, Bílina , jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a využívající osobou (dále jen „uživatel“). Odchylky od těchto Podmínek mají platnost jen tehdy, pokud jsou ve Smlouvě výslovně sjednány.

2. Vznik smlouvy a právní východiska smlouvy

1. Tyto Podmínky platí ve svém plném rozsahu. 2. V případě, že si poskytovatel a uživatel sjednají v individualizované části Smlouvy podmínky odlišné, mají podmínky sjednané v této individualizované části Smlouvy přednost před ujednáním obsaženým v těchto Podmínkách. 3. V částech těmito Podmínkami a/nebo Smlouvou neupravených se vztah poskytovatele a uživatele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Cena a poplatky

Cena za pronájem vybavení fotoateliéru v jeho místě (dále jen „úplata“) je stanovena dle platného ceníku vydaného poskytovatelem a uveřejněného na internetových stránkách www.loftb.cz. Ceníkové ceny jsou stanoveny jako ceny konečné. Při poškození nebo zašpinění plátna v ateliéru je účtován poplatek 200,- za metr (myšleno na délku plátna), při poškození jiného majetku je poplatek individuální, dle míry poškození.

4. Rezervace a platba ceny za pronájem vybavení fotoateliéru v jeho místě

1. Objednání pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě se provádí přes rezervační formulář, který se nachází na internetových stránkách www.loftb.cz, do kterého uživatel zadá své jméno, svůj emailový a telefonní kontakt, požadovaný čas rezervace a do poznámky své fakturační údaje (dále jen „objednávka“). Po zadaní výše uvedených informací uživatel obdrží potvrzovací email a následně email s výzvou k platbě (č.ú.: 2700634919/2010, částka a jméno a příjmení v poznámce). Rezervované hodiny a prostor se zobrazí v rezervačním kalendáři, který se nachází taktéž na internetových stránkách www.loftb.cz. Rezervace je potvrzena až po přijetí úhrady, do té doby se také rezervované hodiny jeví na webových stránkách jako volné. 2. Uživatel je povinen dorazit ve smluvený čas na místo ateliéru, pokud se tomu tak nestane a neomluví se dříve jak hodinu před rezervovaným termínem, zaplacená částka propadá. 3. V případě nutnosti zrušení či přesunutí rezervace musí zákazník tak učinit max. 48 hodin před rezervovaným termínem, pokud se tak nestane a omluví se později, je povinnen zaplatit 50% částky ze smluvené rezervace. 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnutí náhradního plnění v případě nemožnosti zajištění řádného plnění z důvodu zásahu vyšší moci, technické poruchy ve fotoateliéru, na vybavení fotoateliéru nebo z důvodu vylučující odpovědnost poskytovatele. Smluvní strany se dohodly, že v takových případech bude uživateli poskytnutý náhradní termín pronájmu fotoateliéru v jeho místě po dohodě s poskytovatelem.

5.Minimální délka pronájmu fotoateliéru

1.Minimální délka pronájmu fotoateliéru v jeho místě je 1 hodina.

6. Pravidla pronájmu fotoateliéru v jeho místě

1. Uživatel se zavazuje, že bude užívat pronajatý fotoateliér tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě poskytovatele, uživatele a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se uživatel zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Uživatel je povinen přijít přesně na začátek sjednané doby pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě. 2. Pokud se uživatel opozdí o déle než třicet minut oproti plánovanému zahájení pronájmu fotoateliéru v jeho místě, vyhrazuje si poskytovatel právo rezervaci zrušit, avšak zákazník musí rezervaci zaplatit v plné výši. Pozdním příchodem se rezervace automaticky neprodlužuje. 3. Uživatel započetím pronájmu fotoateliéru v jeho místě potvrzuje, že ateliér je bez omezení způsobilé k užívání za sjednaným účelem, tj. fotografickým pracím v místě fotoateliéru. Uživatel bere na vědomí, že si pronajímá vybavení fotoateliéru a prostor jako takový v jeho místě na své nebezpečí a poskytovatel není odpovědný za případnou újmu vzniknu na straně uživatele nebo třetí osoby při pronájmu tohoto vybavení fotoateliéru v jeho místě. 4. Poskytovatel je oprávněn do fotoateliéru kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany uživatele. 5. Uživatel je povinen ukončit pronájem vybavení fotoateliéru v jeho místě přesně ve stanovený čas, a to včetně uvedení vybavení fotoateliéru do původního stavu (základní úklid a navrácení všech věcí na jejich původní místo, umytí a utření použitého nádobí, atd.). V opačném případě je poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli náklady spojené s úklidem fotoateliéru nebo vybavení fotoateliéru, příp. ušlý zisk, pokud by vybavení fotoateliéru v jeho místě nebylo možné pronajmout dalšímu uživateli. 6. V průběhu kontroly je poskytovatel povinen počínat si tak, aby nesnižoval důstojnost uživatele, příp. třetích osob. V případě porušení sjednaných pravidel je poskytovatel oprávněn vyzvat uživatele k opuštění fotoateliéru, aniž by tím na straně uživatele vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany poskytovatele, a uživatel je povinen foto ateliér opustit. 7. V ateliéru je možné fotit zvířata, ale pouze po předchozí domluvě a za určitých okolností. 8. Ateliér není kuřácký prostor a je přísně zakázáno v něm kouřit či požívat jiné drogy.

7. Nepovolené činnosti

1. Poskytovatel uživateli výslovně zakazuje pronájem vybavení fotoateliéru v jeho místě k pořizování pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu, příp. jiných materiálů, jejichž pořizování je v rozporu s právními předpisy České republiky. V případě porušení těchto podmínek má poskytovatel právo uložit pokutu a to ve výši až 200 000,-. 2. Uživatel není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se ve fotoateliéru mimo provozovnu fotoateliéru. Uživatel bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Poruší-li uživatel výše uvedený zákaz, je uživatel povinen ukradenou věc vrátit a uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Poskytovatel je oprávněn vyzvat uživatele k opuštění fotoateliéru, aniž by tím na straně uživatele vznikal nárok na vrácení jakéhokoli plnění ze strany poskytovatele, a uživatel je povinen fotoateliér opustit.

8. Ostatní ustanovení

1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel poskytuje pronájem vybavení fotoateliéru v jeho místě třetím osobám. Uživateli tedy po skončení pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě nevzniká žádné právo k fotoateliéru, jeho vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví poskytovatele nebo poskytovateli svědčí právo k jejich užívání, včetně práva poskytnout jejich užívání třetím osobám. 2. Uživatel je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení prostor fotoateliéru nebo jeho vybavení. Dojde-li k jeho poškození, uhradí uživatel poskytovateli cenu poškozené / zničené věci poskytovateli ve výši uvedené v ceníku poskytovatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných či obdobných věcí.